ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Η εταιρεία μας είχε ενεργό ρολό στην κατασκευή του έργου της γέφυρας Ρίου Αντίρριου.

Επεξεργάστηκε και τοποθέτησε κατά την εξέλιξη του έργου πάνω από 7000tn σίδερου κατασκευάζοντας μεταλλότυπους, καλούπια, ειδικές κατασκευές, καθώς επίσης και τα κιγκλιδώματα του καταστρώματος.

Ένα σημαντικό έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές με ταυτόχρονες εργασίες τόσο επιτόπου στο έργο αλλά και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας για την προκατασκευή.